Humlen - Den nyttige bamsen


English below ---

Humlen som så søtt kalles bamsen blant insektene,
er kjent for sin lubbende kropp og små vinger.

Den lille hjelperen er en bestøver av flere nytteplanter som gir oss frukt og bær.

I følge Miljødirektoratet kommer opptil 30 % av maten vår fra planter pollinert av

insekter som humlen. Vi er faktisk avhengig av humler og andre pollinerende insekter!

I Norge har 34-35 av verdens 250 humlearter blitt påvist.
Dessverre så er 5 av norske humlearter er på rødlista,
der 3 er truet. Det finnes flere årsaker til dette, men faktorer som sprøyting,
forurensing og fjerning av fauna er med på å true humlen vår.
 

Heldigvis er det flere måter du kan bidra på.

  1. Humlevennlige planter.

Plant blomster i hagen eller på balkongen som humlene liker.
Planter som selje, roser, fjellflokk, pion, blomkarse, lavendel og solsikke
er noen av de. For å se en mer detaljert liste trykk her.

  

  1. Unngå sprøytemidler. 

  1. Lag en humlekasse.

Eller kjøp en her.
Hvis du setter en humlekasse i hagen din så vil du hjelpe en dronninghumle
å skape et hjem til sin familie. 

 

  1. Sett opp en Humle øy.

La en del av hagen vokse vilt eller plant en blomstereng.
Humlene lever på nektar og pollen og trenger nyttige planter
i området rundt sitt humlebol. Du kan også lage et søtt skilt eller kjøpe et her.

 5. Bli en ”humlevenn” hos Naturvernforbundet.

Da får du skattefradrag om du donerer over 500 kr.
Meld deg inn her eller meld deg inn i foreningen
”La Humla Suse” her.

 

 

 

6. Kjøp et humle smykke fra Bumblebee kolleksjonen.

Ane Jewellery vil donere 10 prosent av inntektene fra salg på nett av
Bumblebee kolleksjonen til Naturnvernforbundets prosjekt Humlevenn!

 

 Har du lyst å lese mer om humlen? 

Se på disse linkene.

 
http://artsdatabanken.no/Pages/160179
 
http://www.lahumlasuse.no/om-oss/hvorfor-er-den-viktig/
 
https://naturvernforbundet.no/hage/hjelp-humla-article31307-3649.html
 
https://naturvernforbundet.no/rogaland/nytt-fra-mostun-og-mosvatnet/slik-far-du-humlevennlig-hage-article33557-3077.html

 https://bumblebeeconservation.org/get-involved/gardening-for-bees/

----

Bumblebee - The industrious helper.

The cute bumblebee is known for its fluffy big body and small wings.
The little helper is a important pollinator of many plants that gives us fruit
and berries. According to the Miljødirektoratet, up to 30% of our food
comes from plants pollinated by insects like the bumblebee.
We actually need pollinating insects!

In Norway, 34-35 of the world's 250 bumblebees have been detected.
Unfortunately, 5 of them are on the red list, where 3 are threatened to extinction.
There are several reasons for this, but factors such as pesticides and
removal of fauna contributes in the decline of the bumblebee.  

Luckily there are several ways you can contribute.

 1. Plant a bee- friendly garden.

Plant flowers in your garden or on your balcony that the bumblebee likes.
Plants such as lilacs, peony, lavender and sunflower are some of them.
To see a more detailed list, click here.  

2. Avoid pesticides.  

3. Make a bumblebee house. 

 
Or buy one here. If you decide to have a bumblebee house/hive
in your garden you will help a bumblebee queen creating a home for her family.  

 

4. Make a Bumblebee Island.

Let parts of your garden grow wild or plant a flower field.
The bumblebee lives on nectar and pollen and
it needs useful plants close to its habitat.
Make a cute Bumblebee sign or buy one here.
 

5. Become a "Humlevenn" at Naturvernforbundet.

You will receive tax deductions if you donate over 500 kr (In Norway).
Sign up here or join another great association "La Humla Suse" here.      
Or the British Bumblebee Conservation Trust here.

 

6. Buy jewellery from the Bumblebee collection.

Ane Jewellery will donate 10 percent of online income from the sale of
the Bumblebee collection to the Naturvernforbundet project Humlevenn!


Leave a comment


Please note, comments must be approved before they are published