Jeg har kjøpt meg leilighet - på TV


(Foto: ITV Studios/TV 2)

English below ---

I disse dager er jeg med på et nytt tv program på TV 2. Programmet heter "Bolig til salgs" og følger mennesker på boligjakt, helt fra planleggingsstadiet til den nervepirrende budrunden. Dette er min historie som førstegangskjøper av bolig.

Som utdannet gullsmed med over 10 års erfaring startet jeg for noen år tilbake min egen bedrift, Ane Jewellery. I løpet av de siste årene har jeg arbeidet kvelder, helger og ferier, fordi jeg elsker jobben min. I år fullfører jeg også min andre bachelorgrad, i Entreprenørskap og Økonomi.

I høst gikk Ane Jewellery internasjonalt, nærmere bestemt New York, og landet en avtale med en butikk på Park Avenue. Dette var en stor milepæl for bedriften min, og jeg bestemte meg for at dette skulle feires.

I mange år har jeg leid en gammel leilighet i hovedstaden. I takt med at leieprisen økte, forfalt også leiligheten mer og mer for hvert år. Dette midlertidige hjemmet har jeg nå kalt mitt hjem i 5 år, og det var på høy tid med forandringer.

Tanken på å kjøpe egen bolig skremmer meg litt. Økonomisk sett er jeg klar for å ta steget, men samtidig er jeg redd for å gå glipp av muligheter dersom jeg forplikter meg til étt sted. Jeg er veldig glad i å reise, og som smykkekolleksjonen min, liker jeg å være fri som fuglen.

De 12 siste årene har jeg leid fem leiligheter i England, én i San Fransisco og to i Norge. Med andre ord, jeg har flyttet min del av pappesker. Fellesnevneren for de stedene jeg har bodd er at det var midlertidig, og det har for meg vært befriende.

Jeg ser derimot en forandring i meg selv. Den positive responsen på smykkene mine har gjort at jeg føler meg trygg på fremtiden til Ane Jewellery. Behovet for et hjem jeg kan kalle mitt eget har blitt sterkere, og jeg trenger et nytt kontor hvor jeg kan utfolde kreativiteten min i nye, og vakrere omgivelser.

Etter min tur til New York, var jeg fast bestemt på at tiden var inne for å bli førstegangskjøper av min egen bolig! Men selv om jeg følte at dette var neste steg og ta, var ikke banken like enig. Som gründer for en nyoppstartet bedrift, er det nærmest umulig å få innvilget boliglån. Selv om jeg kan garantere god økonomi i fremtiden, kan jeg ikke vise til tidligere år med sikker inntekt. Dette er en kjip realitet, men jeg lot ikke dette stoppe meg. Med hjelp fra familie, bestemte banken seg for å gi meg et lån, og dermed startet leilighetsjakten.

Jeg begynte å gå på visninger, og første gangen var veldig spennende. Men etter åtte-ni visninger, begynte jeg å miste motet. På noen var det så mange mennesker at jeg dro derfra. Flere av de andre boligsøkerne var nyetablerte par med to inntekter, og jeg følte ikke jeg kunne konkurrere mot dem. Jeg bydde likevel på fem av de, uten hell.

Det var først etter en jobbtur til England at jeg oppdaget den. På dagtid befant jeg meg i verkstedet og hamret sølv, mens kveldene ble tilbrakt på Finn.no. Jeg har tidligere hørt om folk som har forelsket seg i boliger, men har ikke kunnet relatert meg til dette, før nå. Dette skulle bli min leilighet, og jeg fantaserte om hvordan jeg skulle innrede den.

Vel tilbake i Oslo dro jeg rett på visning, og det er her TV2 kommer inn i bildet. Dette var helt tilfeldig og handlet om at jeg har på rett sted til rett tid. For dere som har vært på visninger, så vet dere at en "Lys og pen 2-roms" ofte kan vise seg å være et kott i virkeligheten. Dette har heldigvis ikke tilfellet for meg! Forelskelsen jeg trodde jeg hadde utviklet for leiligheten "min", viste seg å skulle bli enda sterkere. Den hadde høyt tak, fin atmosfære og jeg kunne forestille meg middagsselskaper med gode venner, et inspirerende hjemmekontor og late fredager foran TV´en.

Da TV2 spurte om de kunne følge meg gjennom kjøpeprosessen, var jeg ikke vond å be. Som gründer grep jeg muligheten til å vise hele Norge smykkene mine. Jeg ble kjent med de hyggelige menneskene bak kamera, samtidig som jeg koste meg veldig foran kamera. Årsaken til dette er nok mine år i amatør-teater, og alle familieselskapene hvor jeg har måttet stå for underholdningen.

(Foto: EiendomsMegler 1/Zentuvo)

Jeg kan nå i en alder av 31 år endelig kalle meg boligeier! Denne leiligheten vil ikke bare være et nytt sted for gode minner, nye smykkekolleksjoner og nye høyder for Ane Jewellery. Det er også et symbol på hva jeg har oppnådd som gründer, og jeg gleder meg til nye omgivelser og nytt nabolag.

Etter å ha investert i bedriften min i flere år, er det nå på tide å investere i meg selv. Det lønner seg å jobbe hardt mot et mål, og når man oppnår dette, er det viktig å stoppe opp og nyte suksessen. Dette skal jeg nå gjøre i mitt nye hjem.

 

I just bought an apartment- on TV!

This month I am taking part in a new TV program on TV 2.
The program is called Bolig til salgs (Homes for sale ) and follows people on the search for a new homes, from the first stage of planning to the nerve-recking bidding rounds.
This is the my story as a first time buyer. 

As a goldsmith with over 10 years of experience, I started my own business Ane Jewellery a few years ago. Over the last couple of years I have worked nights, weekends and holidays, because I love my job. This year I will also complete my second bachelor's degree in Entreprenurship and Finance.

Last fall Ane Jewellery became international. A store in New York loved my work and I now sell jewellery on Park Avenue. This was a major milestone for my business. So I decided to celebrate.

For many years I have rented an old apartment in Oslo. As the rental price as increased ,  while the quality has gone down. This temporary home has now been mine for over five years and it was time for a change.

The idea of buying my own home as scared me a bit. Moneywise I have been ready to take the step, but a part of me has been afraid of missing out on opportunities if I decided to commit to one place. I love traveling, and like my jewellery collection, I like to be free as a bird.

For the last 12 years I have rented five apartments in England, one in San Francisco and two in Norway. In other words, I have moved my share of cardboard boxes. But what all of these places have in common is that they have been temporary, and for me that was liberating.

I see however a change in myself. The positive response Ane Jewellery has received has made me feel confident about the future. The need for a place that I can call home has grown stronger, and I want a new office where I can further develop my creativity in new beautiful surroundings.

After my trip to New York, I was determined to buy my own apartment. But even though I was ready to take that step, the bank did not agree. As an entrepreneur of a new company, it is nearly impossible to be granted a mortgage. Although I can guarantee a good income in the future, I can not refer to previous years of secure income. This is the crappy reality, but I did not let this stop me. With help from family, the bank decided to give me a loan, and the apartment hunting started.  

I went to see several apartments, and the first time it was quite exciting. But after eight or nine viewings, I began to lose hope. Sometimes there were so many people at the viewings that I just left. My competitors were often newly established couples with two incomes, and I felt that I could not compete against them. I bid on five apartments, with no luck.

It was during a job trip to England that I discovered "my" apartment. In the daytime I was in the workshop hammering silver, and in the evening I would stare at the pictures of my new home. I have previously heard of people falling in love with potential homes, but I have not been able to relate, until now. This had to be mine, and I spend my England trip imagining how I would decorate it.

Back in Oslo, I went straight to the viewing, and here is where TV 2 comes in. It was completely random, and I was just at the right place at the right time. For anyone who has been on the search for a new home, you know that a "Light and pretty 2-bedroom" can often be a tiny box in reality. This was not the case for me! The crush I had on my apartment got more intense when I saw the apartment. It had a high ceilings, nice atmosphere and I could imagine dinner parties with friends, a creative space and relaxing Fridays in front of the TV. 

When TV2 asked if they could be a part of my journey for a new home. I did not hesitate to say yes. As a young business owner I seized the opportunity to show all of Norway my jewellery. I got to know the nice people behind the cameras, while I enjoyed very much standing in front of the camera. The reason for this is probably my years in an amateur theater group, and all the years of family parties where I stood for the entertainment.

(Photo: Eiendomsmegler 1 /Zentuvo)

I am now 31 years of age, and I can finally call my self a homeowner! This apartment will not only be a new place of loving memories, new jewellery collections and new heights for Ane Jewellery. It is also a symbol of what I have achieved as an entrepreneur, and I am excited to discover new surroundings and a new neighborhood.

After investing in company for several years, it is now time to invest in my self. It pays off working hard to reach a goal, and when one has achieved this, it is important to stop and enjoy the success. This is what I will do now in my own home.

(Photo: Eiendomsmegler 1/ Zentuvo)

Leave a comment


Please note, comments must be approved before they are published